Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  SLUŽBA STUDENTSKE EVIDENCIJE - UPISI - PREDDIPLOMSKI STUDIJ

UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AK.GOD. 2018./2019. - ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU PUTEM NISPVU-A - jesenski rok

Liječnička uvjerenja koja su preduvjet za plasiranje na rang listi studijskih programa Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Brodostrojarstvo i Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu i prometu, moraju se dostaviti Studentskoj službi fakulteta do 17.09.2018. do 12:00 sati.

Kandidati čija liječnička uvjerenja ne zaprimimo do navedenog roka neće steći pravo plasiranja na rang listi navedenih studijskih programa 19.09.2018. te time ni pravo upisa. Uvjerenje se može dostaviti osobno u Studentsku službu Fakulteta, soba 305 ili e-mailom na adresu evstud@pfri.hr.


Detaljne informacije o upisima nalaze se u Natječaju za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u 2018./2019. akademskoj godini.


Na poveznici se nalaze informacije o upisu kandidata koji su putem NISpVU-a izvršili prijavu za upis u prvu godinu preddiplomskog studija u ak.god. 2018./2019. u jesenskom roku a koji ostvare pravo upisa: OBAVIJEST O UPISIMA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA . Još jednom podsjećamo kandidate koji su se prijavili za studijske programe Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Brodostrojarstvo te Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu, da je krajnji rok za dostavu obveznog liječničkog uvjerenja isključivo Medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za upis na studij, PONEDJELJAK, 17.09.2018. do 12:00 sati.

KANDIDATI KOJI DO NAVEDENOG ROKA NE DOSTAVE VALJANO UVJERENJE NEĆE SE MOĆI PLASIRATI NA RANG LISTU BEZ OBZIRA NA OSTVARENE BODOVE.