Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  SLUŽBA STUDENTSKE EVIDENCIJE - UPISI - PREDDIPLOMSKI STUDIJ

UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AK.GOD. 2019./2020. - ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU PUTEM NISPVU-A – ljetni rok

Prijave za upis na studijske programe i izbor studijskih programa vrši se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) odnosno mrežne stranice www.postani-student.hr. Upute o postupku elektroničkih prijava studijskih programa nalaze se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr i www.studij.hr.

Preduvjet za upis na studijske programe Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Brodostrojarstvo i Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu je obvezno liječničko uvjerenje Medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za upis na studij.

Kandidati koji do 12. srpnja 2019. do 13:00 sati (za ljetni upisni rok) dostave Službi studentske evidencije Pomorskog fakulteta u Rijeci navedeno liječničko uvjerenje, steći će pravo rangiranja na službenoj rang listi 15. srpnja 2019. u ljetnom upisnom roku.

Kandidati čija liječnička uvjerenja ne zaprimimo do navedenog roka neće steći pravo plasiranja na rang listi navedenih studijskih programa te time ni pravo upisa.

Uvjerenje se može dostaviti osobno u Službu studentske evidencije Fakulteta ili e-mailom na adresu evstud@pfri.hr.

Upisi za ljetni upisni rok provoditi će se od 16. do 19. srpnja 2019. od 9:00 do 13:00 sati
Rasporedi i detalji o upisima biti će naknadno objavljeni.


Detaljne informacije o upisima na preddiplomske studijske programe nalaze se u Natječaju za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god.
UPISI NA STUDIJSKE PROGRAME POMORSKOG FAKULTETA, NAKON OBJAVE RANG LISTA 15.07.2019., OBAVLJAT ĆE SE PREMA RASPOREDU U PRIVITKU:

RASPORED I OBAVIJEST O UPISIMA