Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  NAUTIKA I TEHNOLOGIJA POMORSKOG POMETA


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

OPIS KOLEGIJA

Dokument Opis kolegija

IZVEDBENI PLAN

Dokument Opis kolegija

IZVEDBENI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

Dokument Opis kolegija

UPUTE ZA PRIJAVU ZAVRŠNOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich POMORSKI ENGLESKI 1 2 2 5
2. Dr.sc. Biserka Draščić Ban;
Mr.sc. Željko Glavan
MATEMATIKA 1 2 2 5
3. Dr.sc. Goran Vukelić TEHNIČKA MEHANIKA 2 1 4
4. Dr.sc. Mato Tudor PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA 2 2 4
5. Dr.sc. Igor Rudan SREDSTVA POMORSKOG PROMETA 1 2 2 5
6. Dr.sc. Renato Ivče TERETI U POMORSKOM PROMETU 2 0 3
7. Dr.sc. Damir Zec ZAŠTITA MORA I MORSKOG OKOLIŠA 2 0 3
8. Albin Redžić, mag.cin. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 0 2 1


LJETNI SEMESTAR (II)

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich POMORSKI ENGLESKI 2 2 2 5
2. Dr.sc. Biserka Draščić Ban;
Mr.sc. Željko Glavan
MATEMATIKA 2 2 2 5
3. Dr.sc. Igor Rudan SREDSTVA POMORSKOG PROMETA 2 2 2 6
4.

 

POMORSKA METEOROLOGIJA I OCEANOLOGIJA 3 1 4
5. Dr.sc. Predrag Kralj BRODSKI STROJNI SUSTAVI 2 1 4
6.

Dr.sc. Alen Jugović
Dr.sc. Borna Debelić

EKONOMIKA BRODARSTVA 2 0 2
7. Dr.sc. Igor Vio POMORSKO JAVNO PRAVO 2 0 3
8. Albin Redžić, mag.cin. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 0 2 1


ZIMSKI SEMESTAR (III)

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Sandara Tominac Coslovich  POMORSKI ENGLESKI 3 1 2 4
2. Dr.sc. Serđo Kos TERESTRIČKA NAVIGACIJA 3 3 7
3. Dr.sc. Robert Mohović RUKOVANJE TERETOM 1 2 2 6
4. Dr.sc. Damir Zec SIGURNOST NA MORU 3 1 5
5. Dr.sc. Dubravko Vučetić BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI 3 0 4
6.

 

POMORSKA MEDICINA 2 1 3
7. Albin Redžić, mag.cin. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 3 0 2 1


LJETNI SEMESTAR (IV)

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich POMORSKI ENGLESKI 4 1 2 4
2. Dr.sc. Đani Šabalja ASTRONOMSKA NAVIGACIJA 2 2 6
3. Dr.sc. Serđo Kos;
Dr.sc. David Brčić
ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA 2 2 5
4. Dr.sc. Renato Ivče RUKOVANJE TERETOM 2 2 2 6
5. Dr.sc. Mirano Hess ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE NA BRODU 3 0 3
6. Dr.sc. Biserka Rukavina POMORSKO IMOVINSKO PRAVO 2 1 3
7. Albin Redžić, mag.cin. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4 0 2 1
8.   STRUČNA PRAKSA 0 2 2


ZIMSKI SEMESTAR (V)

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Robert Mohović;
Dr.sc. Đani Mohović
TEHNIKA RUKOVANJA BRODOM 3 2 5
2. Dr.sc. Zoran Mrak POMORSKE KOMUNIKACIJE 2 3 5
3. Dr.sc. Renato Ivče ODRŽAVANJE BRODA 2 1 3


U V semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 17 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich  POMORSKI ENGLESKI 5 1 2 4
2. Dr.sc. Đani Mohović TEHNOLOGIJA PRIJEVOZA RASUTIH I SPECIJALNIH TERETA 2 2 5
3. Dr.sc. Igor Rudan TEHNOLOGIJA PRIJEVOZA TEKUĆIH TERETA 3 2 5
4. Dr.sc. Axel Luttenberger TRGOVAČKO PRAVO 2 0 3
5. Dr.sc. Tanja Poletan Jugović MEАUNARODNO OTPREMNIŠTVO 2 0 2
6. Dr.sc. Biserka Rukavina POMORSKE AGENCIJE 2 0 2
7. Dr.sc. Đani Šabalja
Dr.sc. David Brčić
INTEGRIRANI NAVIGACIJSKI SUSTAVI 2 2 4


LJETNI SEMESTAR (VI)

      Pr. Vj. ECTS
1.

Dr.sc. Đani Mohović

PLANIRANJE PUTOVANJA 2 2 4
2. Dr.sc. Vlado Frančić UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU I KVALITETOM U POMORSTVU 2 1 3
3.   PLOVIDBENA PRAKSA 0 2 2
    IZRADA ZAVRŠNOG RADA 0 2 7


U VI semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 14 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich  POMORSKI ENGLESKI 6 1 2 4
2. Dr.sc. Renato Ivče TEHNOLOGIJA PRIJEVOZA KONTEJNERA I RO-RO TEHNOLOGIJA 2 2 5
3. Dr.sc. Vlado Frančić TEHNOLOGIJA PUTNIČKOG PRIJEVOZA 2 1 5
4. Dr.sc. Mirano Hess POSLOVANJE U BRODARSTVU 2 1 4
5. Dr.sc. Livia Maglić TEHNOLOGIJA LUKA I TERMINALA 2 1 4
6. Dr.sc. Igor Vio TRANSPORTNO OSIGURANJE 3 0 3


Napomena:
Student u V. i VI. semestru osim navedenih izbornih predmeta, uz prethodnu suglasnost Zavoda za nautičke znanosti, mogu upisati i po jedan predmet s drugih studija (Fakulteta ili Sveučilišta)